Žiadateľ o vydanie rezidentskej parkovacej karty Žiadateľ (vlastník nehnuteľnosti) je:
titul pred menom: meno: priezvisko: titul za menom:
ulica: číslo orientačné: číslo bytu: PSČ: mesto/obec: štát: email: telefón:
rodné číslo:
Používateľ rezidentskej parkovacej karty (vlastník vozidla)
rovnaký ako žiadateľ
titul pred menom: meno: priezvisko: titul za menom: dátum narodenia: ulica: číslo orientačné: číslo bytu: PSČ: mesto/obec: štát: email: telefón: Špecifikácia obytnej jednotky alebo prevádzkarne ulica: číslo orientačné: číslo bytu: PSČ: mesto: štát: Identifikácia motorového vozidla evidenčné číslo vozidla: kategória vozidla: pohon vozidla: Typ rezidentskej parkovacej karty CMZ/rezidentská lokalita (RL): typ karty: poradové číslo žiadanej karty: Čestné vyhlásenie
Potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zodpovedám za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. Podľa § 8 ods. 5 VZN č. 157 ak sa preukáže, že z dôvodov na strane žiadateľa o vydanie parkovacej karty alebo užívateľa parkovacej karty mu bola parkovacia karta vydaná neoprávnene, táto parkovacia karta stráca okamžite platnosť. Podľa § 8d ods. 4 prevádzkovateľ nevydá parkovaciu kartu, ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa nariadenia, alebo ak zistí, že skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení nie sú pravdivé.
Ochrana osobných údajov (GDPR)
Vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a GDPR